Algemene Voorwaarden 

versie 2021

De algemene voorwaarden waaronder door of vanwege Notaria BV, tevens handelend onder de naam Notaria B.V., hierna ook te noemen het notariskantoor, opdrachten worden aanvaard en diensten worden verleend. 

1. Alle opdrachten worden door het notariskantoor slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW aanvaard. Uitsluitend Notaria B.V. treedt hierbij op als opdrachtnemer. 

2. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

3. De hiervoor onder 2. omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het notariskantoor aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door het notariskantoor bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid. Voor het verstrekken van onbetaald algemeen incidenteel en/of telefonisch advies op notarieel gebied wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten. Het notariskantoor verleent overigens uitdrukkelijk geen kosteloze dienstverlening. 

4. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van het notariskantoor. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend. 

5. Het in ontvangst nemen van een namens het notariskantoor op verzoek van opdrachtgever opgemaakte ontwerpakte of adviesbrief impliceert het verleend zijn van een opdracht aan het notariskantoor, voor zover niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen. De ontvangst door de notaris van een koopovereenkomst waarin is bepaald dat de notaris de akte van levering zal verlijden, impliceert het verleend zijn van een opdracht door koper en verkoper aan de notaris tot het opstellen van de akte van levering en het verrichten van alle werkzaamheden ter zake. 

6. Bij het inschakelen van derden zal het notariskantoor zoveel als mogelijk is overleg met de opdrachtgever voeren. Het notariskantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden. 

7.1. Naast het honorarium is de opdrachtgever aan het notariskantoor verschuldigd de verschotten die het notariskantoor ten behoeve van de opdrachtgever betaalt en een vergoeding voor vaste kantoorkosten (zoals porti, telefoon, fax en fotokopieën) die op een percentage van het honorarium wordt vastgesteld. 

7.2. Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht door de medewerkers van het notariskantoor bestede uren te vermenigvuldigen met het door het notariskantoor gehanteerde uniforme (kantoor-)uurtarief, zulks te verhogen met een opslag voor kantoorkosten en over welk totaal bedrag BTW verschuldigd is. Het uniforme (kantoor-)uurtarief wordt in rekening gebracht ongeacht door welke medewerker (zijnde de notaris, de kandidaat-notaris en de notarieel juridisch medewerker) van het notariskantoor de werkzaamheden zijn verricht en is gebaseerd op een gemiddelde van de door de betreffende medewerkers in rekening te brengen uurtarieven. De hoogte van het in rekening te brengen uniforme (kantoor-)uurtarief wordt bevestigd bij de opdracht tot dienstverlening evenals het percentage in rekening te brengen kantoorkosten. De in rekening te brengen kantoorkosten hebben betrekking op ondermeer porti, telefoon, internet, papier, bankkosten, beheer eventuele derdengelden en overige (kantoor)kosten. Hiernaast worden aan opdrachtgever in rekening gebracht de kosten van derden zoals griffierechten, belastingen, onderzoekskosten in openbare registers etc. Indien de notaris of het notariskantoor optreedt als executeur en daartoe als zodanig is benoemd bij testament, zal bij het openvallen van de nalatenschap en het optreden als executeur een loon in rekening worden gebracht gelijk aan het hiervoor gemelde uniforme (kantoor-)uurtarief te verhogen met voormelde opslag voor kantoorkosten (exclusief BTW), tenzij bij testament een andersluidende regeling is opgenomen. Het door het notariskantoor op het moment van de aanvaarding van de executeursbenoeming in rekening te brengen uniforme (kantoor-)uurtarief , alsmede de hoogte van het percentage aan kantoorkosten (exclusief BTW), zal op gelijke wijze gehanteerd worden voor het in rekening te brengen executeursloon. Het notariskantoor is steeds gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot te verlangen. De werkzaamheden kunnen maandelijks aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Op de dienstverlening van het notariskantoor is van toepassing de Verordening klachten- en geschillenregeling, zoals opgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. 

7.3. In afwijking van het bepaalde onder 7.2. geldt het volgende: 
indien een gebruikelijk vast tarief van toepassing is, is dit tarief door de opdrachtgever verschuldigd; 
indien voor werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever een offerte is afgegeven, is het notariskantoor bevoegd voor extra werkzaamheden die niet bekend waren op het moment van het geven van de opdracht, op basis van gemaakte uren te declareren. Dit kan ook indien vertragingen ontstaan in aanlevering van stukken en gegevens door opdrachtgever of derden. Het notariskantoor zal dit in voorkomende gevallen tijdig aan de opdrachtgever melden. 

7.4.1. Kosten die derden ter zake van een rechtshandeling in rekening brengen worden te allen tijde naar het werkelijk verschuldigde bedrag doorbelast aan de opdrachtgever. Wijzigingen in deze bedragen tijdens de uitvoering van de opdracht worden één op één doorbelast. 

7.4.2. Wijzigingen in het percentage van de omzetbelasting worden te allen tijde doorberekend. 

7.4.3. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen het geldende tarief.

8.1 Op de gelden die het notariskantoor in verband met haar werkzaamheden ten behoeve van derden onder haar houdt zijn van toepassing de regels omtrent rentevergoedingen als vermeld in de regeling van de Wet op het Notarisambt. Conform het bepaalde in deze regeling is het notariskantoor gerechtigd voor het beheer van deze gelden administratiekosten in rekening te brengen. Het notariskantoor en opdrachtgever zijn te allen tijde bevoegd andersluidende overeenkomsten hieromtrent aan te gaan. 

8.2. Ingeval de desbetreffende bank een vergoeding rekent voor het aanhouden van gelden op de derdengeldenrekening, bijvoorbeeld als gevolg van een negatieve rente, wordt door het notariskantoor bij de opdrachtgever een vergoeding per akte in rekening gebracht. 

9. Ook voor de werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een (notariële) akte of advies, ongeacht de reden, is de notaris te allen tijde bevoegd zijn werkzaamheden (tussentijds) in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Het honorarium wordt daarbij vastgesteld als hiervoor onder 7.2. bepaald. Ingeval aan de werkzaamheden van de notaris een koopovereenkomst ten grondslag ligt, brengt de notaris zijn honorarium in rekening overeenkomstig hetgeen in de koopovereenkomst over de verdeling van de kosten tussen partijen is bepaald en bij gebreke van een dergelijke bepaling in de koopovereenkomst bij koper. 

10. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke (handels) rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de cliënt. 

11. Na totstandkoming van de overeenkomst van opdracht is het notariskantoor te allen tijde gerechtigd haar (tussentijdse) declaratie te verrekenen met gelden die ten behoeve van de opdrachtgever(s) zijn bijgeschreven op de (derdengelden)rekening van het notariskantoor of derden die de gelden voor de opdrachtgever in ontvangst hebben genomen. De opdrachtgever verleent het notariskantoor door middel van de opdrachtovereenkomst de onherroepelijke volmacht deze verrekening uit te voeren en derden terzake te instrueren. 

12. Zodra 7 jaar zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij het notariskantoor in behandeling is geweest (en is uitgemond in een akte of advies) is het notariskantoor gerechtigd om het desbetreffende dossier en de zich daarin bevindende stukken zonder verdere aankondiging of voorafgaande goedkeuring uit haar archieven te verwijderen en te vernietigen zulks onverminderd haar wettelijke bewaarplicht van het protocol (akten e.d.). 

13. Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de notaris of diens waarnemer van het notariskantoor alsmede van de bestuurder van de praktijkvennootschap, van al de kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens het notariskantoor werkzaam zijn. 

14. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door Notaria B.V. en op alle rechtsverhoudingen van Notaria B.V. met derden. Een vordering op het notariskantoor vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand. Het notariskantoor betaalt op grond van de beleidsregel van de KNB alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregel genoemde uitzonderingen. 

15. Op de rechtsverhouding tussen het notariskantoor en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in Alkmaar. 

16. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden waartoe de opdracht is verleend na de datum van deponering als aan het slot van deze Algemene Voorwaarden vermeld. Op eerder van kracht geweest zijnde Algemene Voorwaarden van Notaria B.V. kan voor werkzaamheden bedoeld in de vorige volzin geen beroep meer worden gedaan. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Noord-Holland onder nummer 5/2021. De Voorwaarden liggen voorts ter inzage bij de receptie van Notaria B.V. aan de Comeniusstraat 2C te Alkmaar en worden op eerste verzoek kosteloos toegestuurd. 

Concept & Realisatie TheSign merkenbouwer