Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

(Wwft)

Als notariskantoor heeft Notaria (net als bijvoorbeeld accountants en makelaars) te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Op grond van deze wet moeten wij een cliëntenonderzoek doen als we ingeschakeld worden bij een aantal gangbare transacties, ook in de voorbereidende fase, te weten:

- overdracht van onroerende zaken
- beheren van gelden, effecten of andere waardevolle zaken
- het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen en dergelijke
- de aan- of verkoop van ondernemingen
- bepaalde werkzaamheden op fiscaal gebied

Onderdeel van dit cliëntenonderzoek is het identificeren van onze cliënten en het verifiëren van hun identiteit. Hiervoor is een geldig legitimatiebewijs nodig. Deze moet je persoonlijk op ons kantoor of bij een andere notaris tonen en laten legaliseren. Het is mogelijk dat een ander kantoor hiervoor kosten in rekening brengt.

Als het om rechtspersonen gaat, moet ook de uiteindelijk belanghebbende worden geïdentificeerd, de ‘Ultimate Beneficial Owner’ (UBO). 

De Wwft verstaat onder een ‘UBO’:
- Een natuurlijke persoon die een belang houdt van meer dan 25% van het kapitaalbelang of meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de aandeelhoudersvergadering van een rechtspersoon anders dan een stichting, dan wel op andere wijze feitelijke zeggenschap kan uitoefenen in deze rechtspersoon, tenzij deze rechtspersoon een beursvennootschap is.
- Een begunstigde van 25% of meer van het vermogen van een stichting of een trust of diegene die een bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van een stichting of een trust.

Voor het vaststellen van de identiteit van de ‘UBO’ is een verklaring van jou als cliënt over deze persoon en over de juistheid van zijn/haar identiteit meestal voldoende. Als het nodig is, vragen wij je deze gegevens te overleggen bij het verlenen van onze diensten.

De Wwft verplicht ons ook om bij de Dienst Nationale Recherche, Financial Intelligence Unit-Nederland een melding te doen als ons een dienst wordt gevraagd waarvan wij vermoeden dat deze een relatie heeft met witwassen en/of financieren van terrorisme. Het feit dat zo’n melding wordt gedaan, mogen wij niet aan de cliënt doorgeven. Wil je meer informatie hebben over de uitvoering van de Wwft binnen Notaria, vraag onze medewerkers er dan naar.

Brochure Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme