De notaris en de Wwft:
cliëntenonderzoek en meldplicht

(Wwft)

Als notariskantoor heeft Notaria – net als bijvoorbeeld accountants en makelaars – te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Of korter: de Wwft.

Cliëntenonderzoek
Deze wet verplicht ons om cliëntenonderzoek doen wanneer we ingeschakeld worden bij gangbare transacties als:

  • de overdracht van woningen en andere onroerende zaken
  • het beheren van gelden, effecten of andere waardevolle zaken
  • bepaalde werkzaamheden op fiscaal gebied

 Om dit cliëntenonderzoek uit te kunnen voeren, vragen wij je om bepaalde gegevens aan te leveren. We merken dat dit bij cliënten soms irritatie of zelfs boosheid oproept. Hier hebben we begrip voor en toch kunnen we niet anders. Deze regels zijn voor alle notariskantoren in Nederland gelijk.

We lichten hier twee onderdelen uit het cliëntenonderzoek toe. Uitgebreidere informatie vind je in de brochure Cliëntenonderzoek en meldplicht in het notariaat, van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).  

  • Het identificeren van onze cliënten en het verifiëren van hun identiteit. Hiervoor is een geldig legitimatiebewijs nodig. Deze moet je persoonlijk op ons kantoor of bij een andere notaris tonen en dient in ons bezit te zijn voordat je dossier in behandeling kan worden genomen.
  • Bij een financiële transactie moet je kunnen aantonen waar het geld vandaan komt. Dit om te voorkomen dat hiervoor illegaal of crimineel geld wordt gebruikt. Deze verplichting geldt ook voor gelden die van een Nederlandse bankrekening afkomstig zijn.

Hoe uitgebreid we onderzoek doen, hangt af van de risico’s op witwassen of terrorismefinanciering. Dit verschilt dus per zaak. Onder sommige omstandigheden vragen we dieper door. Realiseer je dat wij uitsluitend handelen volgens vaste procedures, die er helaas niet voor niets zijn. Als we het cliëntenonderzoek niet kunnen afronden, mogen wij geen werkzaamheden (meer) voor je verrichten. Dat is hard, maar helder.

Meldplicht
Bij dienstverlening die onder de Wwft valt, hebben we een meldplicht als we een ongebruikelijke transactie signaleren. Weliswaar heeft een notariskantoor een geheimhoudingsplicht, maar de meldplicht doorbreekt deze. Over een (mogelijke) melding mogen wij geen uitspraken doen.
De wettelijke meldplicht geldt overigens pas vanaf het moment dat een notaris een zaak daadwerkelijk in behandeling neemt. In oriënterende gesprekken ben je vrij om alles te delen.

Het landelijk meldpunt van de overheid waar een notaris terecht kan bij aanwijzingen voor witwassen of het financieren van terrorisme is FIU-Nederland.

Brochure Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Concept & Realisatie TheSign merkenbouwer